ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಮೂನೆಗಳು

ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅನುಲೇಖಕರ ನೆರವು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ

GUIDELINES_REGARDING_PERSONS_WITH_DISABILITIES_USING_THE_SERVICES_OFA_SCRIBE_KEONICS

ಅಂಗವಿಕಲತೆಯ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ

ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ನಮೂನೆ-1

ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ ನಮೂನೆ-2

KGID ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೋರುವ ಅರ್ಜಿ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ