ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಗಳು