ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು

ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ೨೦೧೬ರ ರಾಜ್ಯ ನಿಯಮ ೨೦೧೯

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೧೩

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966