ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 10/0/2020ರಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂಗವಿಕಲ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ತೀರ್ಪು.

ದಿನಾಂಕ: 19/july/2011 ರಂದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂಧರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ
.docx ಕಡತ.
ಮೂಲ ಕೊಂಡಿ.