ನಮೂನೆಗಳು

 

 

 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ

ಅಂಗವಿಕಲತೆಯ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ

ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ನಮೂನೆ-1

ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ ನಮೂನೆ-2

KGID ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೋರುವ ಅರ್ಜಿ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

 

 

 

 

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ