ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು

ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಆದೇಶದ ಮೂಲ

 

 

 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ

ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 11ನೇ ಜನವರಿ 2019 ರಂದು ಜಾರಿಗೊಂಡ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶಗಳು

೧. ಅಂಧ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ. ೨. ವಿಕಲ ಚೇತನ (ಅಂಗವಿಕಲ) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಮೋಟಾರುಚಾಲಿತ/ಯಾಂತ್ರಿಕ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ೩. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅವಲಂಬಿತ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ (ಅಂಧ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ) ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಿಯಮಗಳು

ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿಯಮಗಳು

ಅಂಧ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾಹನ ಭತ್ಯೆ 6ರಷ್ಟು ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆದೇಶ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ  12 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ  2012 (X)
ದಿನಾಂಕ: 16-02-2013

ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್‍ಡಿ 06 ಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ 2018,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 19ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ – ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ

ಅಧಿಕೃತ ಕಡತದ ಕೊಂಡಿ

 

 

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

 

 

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ