ಮುಖಪುಟ

Follow us on Youtube

ಅಂಗವಿಕಲ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೊರೋನ ವೈರಾಣು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಮಾನ್ಯರೇ,
ಕಛೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮನವಿ ಪತ್ರದೊಡನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿರುವ ಕೊರೋನ ವೈರಾಣು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
Preventive measures to contain the spread of COVID19 - Guidelines for protection and safety of divyangjan employees

ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ,
KSGEAB ಸಂಘದ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಂವರ್ಧನಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯು ಅಂಧ ನೌಕರರಲ್ಲಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತಗೊಂಡಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂಧ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ತಾವೆಲ್ಲರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೀಕ್ಷಾ ನಮೂನೆ