ಮುಖಪುಟ

ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ:
ಹಳೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ username ಗಳನ್ನು search ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ password ಮೂಲಕ  ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.  ಹಳೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಏನಾದರು ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು info@punarvasu.org ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಗಳನ್ನು test123@test.com ಹೀಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಇಮೇಲ್ ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸೂಚನೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡದ test.com ಇಮೇಲ್ ಇರುವ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು registration ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.